ไก่ชนที่มีค่าตัวแพง คนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนต้องรู้

ไก่ชนที่มีค่าตัวแพง คนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนต้องรู้
กลับมาพบกันครับกับคอไก่ชนทุกๆท่าน วันนี้ ว่าจะพาทุกคนที่ชอบเลี้ยงไก่ชน มาดูกันว่า ไก่ชนที่มีแววเก่งและมีราคาดีจะเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้าง

สำหรับในสมัยก่อนการเลี้ยงไก่ชนก็จะเลี้ยงกันตามบ้านและตามสวน ซึ่งรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่าก็จะเลี้ยงกันแบบเรียบง่ายครับแล้วในสมัยนั้นราคาไก่ชนราคาแค่หลักร้อย แต่ตอนนี้ไก่ชนราคาได้สูงขึ้นถึงหลักล้านแล้ว และหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเลี้ยงไก่

หรือเพิ่งหัดเล่นไก่อาจจะสงสัยว่าทำไมราคาของไก่แต่ละตัวไม่เท่ากัน บางตัวราคาถูกบางตัวราคาแพง นั่นเป็นเพราะอะไร วันนี้เราจะหมอบอกวิธีดูกันครับว่าไก่ที่จะมีราคาแพงจะเป็นอย่างไร ก า ร เ ลี้ ย ง ดู ก็ ขึ้ น อ ยู่ ใ น นั้ น ด้ ว ย ค รั บ

สำหรับไก่ที่จะมีราคาแพงต้องบอกเลยครับว่าแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอแล้ว ไก่ตัวนั้นต้องเป็นไก่ที่สวยจริงๆเพราะทุกวันนี้ไก่สวยค่อนข้างหาง่าย บางตัวอาจจะชนชนะในหลายๆครั้งแต่ราคาก็ไม่ได้สูงขึ้น

มันก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงด้วยครับราคาเป็นแสนถูก แ ล ะ สำ ห รั บ ไ ก่ ช น บ า ง ตั ว ที่ ตี ไ ม่ กี่ ค รั้ ง ก็ ช น ะ แ ถ ม ร า ค า ค่ า ตั ว ยั ง แ พ ง อี ก ด้ ว ย

ส่วนประเด็นหลักๆเลยพี่ไก่จะค่าตัวแพงนั่นก็คือไก่ที่อยู่กับคนเลี้ยงที่ดีและอยู่ในซุ้มไก่ที่ดีคือซุ้มไก่ที่เป็นซุ้มใหญ่และมีการเล่นเยอะมีการชนไก่เยอะชุมชนแพงนั่นคือองค์ประกอบของไก่ราคาแพงครับ

บางครั้งไก่บางตัวที่มีราคาเหยียบล้านก็เป็นเพียงไก่ธรรมดาที่นำมาฝึกฝนและได้ถูกขายต่อมาแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเอง

ไก่ชนที่มีค่าตัวแพง คนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนต้องรู้
ไก่ชนที่มีค่าตัวแพง คนที่ชอบเลี้ยงไก่ชนต้องรู้

ก็บอกแล้วว่าสำหรับไก่เก่งแค่เก่งแต่เข้าไม่ถึงตลาดที่ดีคนไม่รู้จักโอกาสที่จะถูกซื้อขายในราคาแพงๆก็เป็นไปได้ยาก และสำหรับการที่จะซื้อไก่แพงๆสักตัวนั่นหมายถึงว่าเขาจะซื้อเพื่อที่จะ ไปเพราะลูกเพื่อมาขาย

ไห้ได้ในราคาที่แพง ทีเพราะมาจากพ่อพันธุ์ราคาแพง ในส่วนของชื่อเสียงคนเลี้ยงไก่ดีก็มีผลกับการตั้งราคาการขายไก่เช่นกันเพราะนั่นก็คือการที่เราจะขายไก่ได้มูลค่าแพงกับค่าตัว

ไ ก่ ช น ที่ ดี เ จ้ า ข อ ง มี ส่ ว น สำ คั ญ ม า ก ใ น ก า ร ที่ ไ ก่ จ ะ ไ ด้ ร า ค า ห า ด เ จ้ า ข อ ง ไ ก่ เ ก่ ง แ ล ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง ไ ก่ ตั ว นั้ น ๆ ยิ่ ง ถ้ า ตี ช น ะ แ ล้ ว ร า ค า จ ะ พุ่ ง ขึ้ น สู ง ไ ป ทั น ที ค รั บ

ก ลั บ สู่ ห น้ า ห ลั ก > > > > > > > > > > > > > > >