ไก่ชนค่าตัวแพง FIFA55
กลับมาพบกันครับกับคอ ไก่ชน ทุกๆท่าน วันนี้FIFA55 ว่าจะพาทุกคนที่ชอบเลี้ยงไก่ชน มาดูกันว่า ไก่ชนที่มีแววเก่งและมีราคาดี

จะเป็นลักษณะแบบไหนกันบ้าง สำหรับในสมัยก่อนการเลี้ยง ไก่ชน ก็จะเลี้ยงกันตามบ้าน และตามสวน

ซึ่งรุ่นพ่อรุ่นปู่รุ่นย่า ก็จะเลี้ยงกันแบบเรียบง่าย ๆครับแล้วในสมัยนั้นราคา ไก่ชน ราคาแค่หลักร้อย แต่ตอนนี้ ไก่ชน ราคาได้สูงขึ้นถึงหลักล้านแล้ว

การเลี้ยงดูก็ขึ้นอยู่ในนั้นด้วยครับ สำหรับไก่ที่จะมีราคาแพงต้องบอกเลยครับ ว่าแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอแล้ว ไ ก่ ตั ว นั้ น ต้ อ ง เ ป็ นส่วนประเด็นหลักๆเลยพี่ไก่จะค่าตัวแพงนั่นก็คือ ไก่ชนค่าตัวแพง ที่ อ ยู่ กั บ ค น เ ลี้ ย ง ที่ ดี แ ล ะ อ ยู่ ใ น

ไก่ที่สวยจริงๆเพราะทุกวันนี้ ไก่ชนค่าตัว สวยค่อนข้างหาง่าย บางตัวอาจจะชนชนะในหลายๆครั้งแต่ราคาก็ไม่ได้สูงขึ้น

มันก็ขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงด้วยครับราคาเป็นแสนถูก และสำหรับไก่ชนบางตัวที่ตีไม่ กี่ ค รั้ ง ก็ ช น ะ แ ถ ม ร า ค า ค่ า ตั ว ยั ง แ พ ง อี ก ด้ ว ย

ซุ้มไก่ที่ดีคือซุ้มไก่ที่เป็นซุ้มใหญ่ และมีการเล่นเยอะมีการชนไก่เยอะชุมชนแพงนั่นคือองค์ประกอบของไก่ราคาแพงครับ บางครั้ง ไก่บางตัวที่ มีราคาเหยียบล้าน ก็เป็นเพียงไก่ชน ธรรมดาที่นำมาฝึกฝนและได้ถูกขายต่อมาแค่ ร า ค า ห ลั ก พั น เ ท่ า นั้ น เ อ ง

ก็บอกแล้วว่าสำหรับไก่เก่งแค่เก่งแต่เข้าไม่ถึง ต ล า ด ที่ ดี ค น ไ ม่ รู้ จั ก โ อ ก า ส ที่ จ ะ ถู ก ซื้ อ ข า ย ใ น ร า ค า แ พ ง ๆ ก็ เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ย า ก แ ล ะ สำหรับการที่จะซื้อไก่แพงๆ

ทีเพราะมาจากพ่อพันธุ์ราคาแพง ในส่วนของ ชื่อเสียงคนเลี้ยง ไก่ดีก็มีผล กับการตั้งราคาการขายไก่เช่น กั น เ พ ร า ะ นั่ น ก็ คื อ

การที่เราจะขายไก่ได้มูลค่าแพงกับ ค่าตัวไก่ชนที่ดีเจ้าของมีส่วนสำคัญมาก ในการที่ไก่จะได้ราคา หากเจ้าของ ไ ก่ เ ก่ ง แ ล ะ มี ชื่ อ เ สี ย ง ไ ก่ ตั ว นั้ น ๆ ยิ่ ง ถ้ า ตี ช น ะ แ ล้ ว

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก เ พื่ อ อ่ า น บ ท ค ว า ม อื่ น > > > > > > > > > > > > > > > > > > > http://allleatherbag.com