การเลี้ยง ไก่ชนขาย และ การเดิมพันไก่ชน

การเลี้ยง ไก่ชนขาย และ การเดิมพันไก่ชน ในปัจจุบันคนส่วนมากที่เลี้ยงไก่ชน ก็มักจะนำไก่มา ตี เพื่อเป็นการเดิมพัน แต่ก็มีอีกหลายคนที่เลี้ยงไก่ชน ไว้เป็นอาชีพ และ ขาย ให้กับนัก เดิมพัน ที่ชอบเล่นไก่ชน แต่เรามีอีกหนึ่งช่องทาง ในการเดิมพันไก่ชน โดยที่ไม่ต้องไปติดขอบสนาม และสามารถเดิมพันได้โดยแค่มีมือถือเครื่องเดียว

คื อ เ ว็ บ ค า สิ โ น อ อ น ไ ล น์ เ ว็ บ FIFA55 เป็นเว็บคาสิโนออนไลน์ที่อยู่อย่างมั่นคงมามากกว่า 10 ปี แล้ววันนี้เรามีความรู้ เกี่ยวกับการเริ่มต้นเลี้ยงไก่ชนขาย การเลี้ยงไก่ชน ขาย เราควรศึกษา ก่อนที่จะเลี้ยง เ ร า ม า ดู กั น ว่ า ใ น ก า ร เ ลี้ ย ง ไ ก่ ช น ข า ย
มีอะไรที่เราต้องรู้บ้างครับ

ต้ อ ง มี เ งิ น ทุ น
เพราะการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มที่เงินทุนโดยเฉพาะขายไก่ชน คุณต้องมีทุนไว้ซื้อสายพันธุ์ มีทุนไว้สร้างโรงเรือน ซื้อที่ดิน หรือทุนที่ทำอื่นๆแล้วแต่เรา จะทำเล็กหรือใหญ่ ก็ต้องใช้เงินทุนกันทั้งนั้น

ต้ อ ง มี เ งิ น ห มุ น เ วี ย น
เพราะนอกจากเงินทุนแล้ว เงินหมุนเวียนก็สำคัญ สำหรับการเป็นคนขายไก่ชนและ การเลี้ยง ในแต่ละเดือนคุณต้องใช้ค่าใช้จ่าย แบ่งเป็นหลักๆเลย คือค่าอาหาร ค่ายาค่าน้ำ ค่าไฟ ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนจะขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนพื้นที่การเลี้ยง หลายคนที่เริ่มทำจะประสบปัญหาเงินหมุนเวียนกันซะส่วนใหญ่ บางคนที่ลาออกจากงานมาทำเต็มตัว ถ้าคุณขายไก่ไม่ได้ ขาดสภาพคล่อง บอกเลย เจ็บตัวแน่ๆ แต่ทางที่ดีลองทำเป็นอาชีพเสริมไปก่อน

ส า ย พั น ธุ์ ที่ ดี
การเลี้ยงไก่ชน คือการมีสายพันธุ์ที่ดีก็เท่ากับคุณมีของดีโอกาสขายได้เงินก็มากกว่าแทบไม่ต้องทำอะไรมากเลย เพราะลูกค้าจะวิ่งเข้ามาหาคุณเอง
และนี่คือ

ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร เ ริ่ ม ต้ น เ ลี้ ย ง ไ ก่ ช น แ น ะ นำ ไ ป ศึ ก ษ า ใ ห้ ดี ก่ อ น น ะ ค รั บ ก่ อ น ที่ จ ะ เ ลี้ ย ง ไ ก่ ช น ข า ย เ พ ร า ะ ไ ม่ ว่ า จ ะ ทำ อ ะ ไ ร ก็ มี ทั้ ง กำ ไ ร แ ล ะ ข า ด ทุ น !!

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > >